Vabilo na zbor članov

V A B I L O

 

na Zbor članov Avto moto društva Kočevje,

ki bo v sredo 18 02. 2015 ob 17.00 uri

v večnamenski dvorani Rekreacije Gaj, TZO 32a, Kočevje

 

Predlagani dnevni red:

 

  1.  Izvolitev organov Zbora
  2.  Sprejem dnevnega reda
  3. Poročilo Nadzornega odbora
  4. Letno poročilo
  5. Razprava po poročilih
  6. Sprejem letnega delovnega načrta in finančnega programa za 2015. leto
  7. Razno

 

Zbor članov je sklepčen, če je navzočih več kot polovica rednih članov društva. Po preteku 15 minut od sklica, je Zbor članov sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov.

Člani imajo na razpolago pisno gradivo, skupno s finančnimi pokazatelji na internetni strani društva http:// www.amd-kocevje.si/

 

 

Kočevje, 02.02.2015

Štev.: RS/06-2015

Predsednik AMD Kočevje

Robert Somensary

 

V A B I L O zbor članov 2015

Letno poročilo 2014

Finančni program 2015

Poročilo nadzornega odbora AMD Kočevje za 2014

Program dela 2015